Kỹ thuật nuôi cá lóc – cá rô trên bạt trên bể ximang

Kỹ thuật nuôi cá lóc và cá rô trên bạt, trên bể ximang
Kỹ thuật nuôi cá lóc và cá rô trên bạt, trên bể ximang photo kythuatnuoicatrebe1_zps4f8eca0d.jpg photo kythuatnuoicatrebe2_zpsde8808a1.jpg photo kythuatnuoicatrebe3_zpsbf64a2e2.jpg photo kythuatnuoicatrebe4_zps702f40fb.jpg